Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ADVENT ÉS KARÁCSONY

 

 

 

 

 

 

 

A HÁZSZENTELÉSI IMÁDSÁG A LAP ALJÁN TALÁLHATÓ!

AZ ADVENTI KONCERT KÉPEI 2018

http://www.novezamky.sk/hu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700041&p1=2397&id=3793

 

AZ ADVENTI KONCERT KÉPEI 2019

https://www.czuczora.eu/hirek/2019-2020/adventi-ferences-koncert-fotok

https://ma7.sk/aktualis/ersekujvari-magyar-osszefogas-a-ferences-templom-jotekonysagi-koncertjen-0

 

 

Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében! Amen.

Hol hit, ott szeretet; Hol szeretet, ott béke;

Hol béke, ott áldás; Hol áldás, ott Isten; Hol Isten, ott szükség nincsen!
 

Isten igéjének hirdetése (ez a szertartás központi részét képezi)

A mikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván: Hol van a zsidók királya, a ki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki. Heródes király pedig ezt hallván, megháborodék, és vele együtt az egész Jeruzsálem. És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit, tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie? Azok pedig mondának néki: A júdeai Bethlehemben; mert így írta vala meg a próféta: És te Bethlehem, Júdának földje, semmiképen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között: mert belőled származik a fejedelem, a ki legeltetni fogja az én népemet, az Izráelt. Ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolá tőlük a csillag megjelenésének idejét. És elküldvén őket Bethlehembe, monda nékik: Elmenvén, szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek néki. Ők pedig a király beszédét meghallván, elindulának. És ímé a csillag, a melyet napkeleten láttak, előttük megy vala mind addig, a míg odaérvén, megálla a hely fölött, a hol a gyermek vala.  És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének. És bemenvén a házba, ott találák a gyermeket anyjával, Máriával; és leborulván, tisztességet tőnek néki; és kincseiket kitárván, ajándékokat adának néki: aranyat, tömjént és mirhát. És mivel álomban meginttettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton térének vissza hazájokba. Mikor pedig azok visszatérnek vala, ímé megjelenék az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és monda: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Égyiptomba, és maradj ott, a míg én mondom néked; mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket.  Ő pedig fölkelvén, vevé a gyermeket és annak anyját éjjel, és Égyiptomba távozék. És ott vala egész a Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott a próféta által, a ki így szólt: Égyiptomból hívtam ki az én fiamat. Ez az Isten igéje. V.: Istennek legyen hála.

 

Imádkozzunk! Mindnyájunkhoz közel van Isten - ha oltalmát kérjük! Urunk, te szelíd és jóságos vagy hozzánk: megszánod, aki hozzád sóhajt. Imádságunkat halld meg, Istenem, figyelj a könyörgő szóra! Jóságos Istenünk, könyörgünk hozzád e család minden jelenlévő és távollévő tagjáért, védelmezd őket, és szenteld meg kegyelmeddel!  Válaszoljuk minden egyes kérésre: Kérünk Téged, hallgass meg minket!

 

Add, Urunk, hogy a keresztény családok által növekedjék Egyházunk!
 
Óvj meg minket, Urunk, minden veszélytől, és áraszd bőséges áldásodat minden család otthonára!
Tekints jóságosan azokra, akiknek nincs tető a fejük fölött, hogy tisztességes lakóhelyet találjanak!
 
Add meg és őrizd meg a föld termését, hogy mindig meglegyen a mindennapi kenyerünk!
Add, Urunk, hogy a házastársak, esküjükhöz híven hűségesek legyenek a sírig!
 
Add, hogy a gyermekek növekedjenek bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt!
Add, Urunk, hogy a mulandó dolgok között zarándokolva a mennyei örök életre vágyakozzunk, s a hit, a remény és a szeretet által már most élvezzük a mennyei boldogság előízét!
 
Halálunk óráján állj mellettünk, Urunk, kegyelmeddel, hogy hűségesnek találj minket, és a te békédben költözzünk el ebből a világból!
Add, Urunk, hogy e család minden elhunyt hozzátartozója  elnyerje az örök boldogságot!
 

Zárjuk fohászainkat azzal az imával, amelyre Jézus Krisztus tanított meg minket:
MI ATYÁNK...  Kérjük Mária imádságait: ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA…

 

A családfő, miközben szenteltvízzel meghinti a hajlékot, ezt mondja:
Emlékeztessen a szenteltvíz keresztségünkre és Krisztusra,
aki szenvedésével és feltámadásával megváltott minket!

(A meghintést, ha szokás,
a tömjénezés követi, valamint az évszám és az Áldás/ Háromkirályok kezdőbetűinek följegyzése az ajtóra.)

 

20 +C+M+B+ 22
Christus Mansionem Benedicat (Áldja meg e hajlékot Krisztus)vagy

20 +G+M+B+ 22